Výběr školného

Mateřská škola Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské školeV souladu s ustanovením Zákona 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání a vyhláškou
č. 14 / 2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších
předpisů stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání
na období 1. 9. 2016 až 31. 8. 2017 takto:

1. 1. Základní částka úplaty za děti v I. ročníku MŠ, tj. děti, které
v období od 1. 9. daného kalendářního roku do 31. 8. roku násle-
dujícího dovršily nejvýše 4 roky věku, je 500,- / pětset /
Kč měsíčně.

1. 2. Základní částka úplaty za děti II. ročníku MŠ, tj. děti, které
v období od 1. 9. daného kalendářního roku do 31. 8. roku násle-
dujícího dovršily nejvýše 5 let věku, je 500,- / pětset/ Kč
měsíčně.

1. 3. Dětem ve III. / posledním / ročníku MŠ je předškolní vzdě-
vání poskytováno bezplatně, nejdéle však na období 12 měsíců.
Jedná se o děti, které v období od 1. 9. daného kalendářního roku
do 31. 8. roku následujícího dovršily nejvýše 6 let věku.
/§123, odst. 2 zákona č. 561/2004 sb. ve znění pozdějších předpisů./
Po vyčerpání délky 12 měsíců bezplatného vzdělávání činí
výše úplaty 500,- /pětset / Kč měsíčně.

2.1. Osvobozen od úplaty bude
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se
dávku pomoci v hmotné nouzi,
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud
tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči
z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu
péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,
pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy v terminu do 10. dne v příslušném měsíci.

3.1. V případě přerušení provozu MŠ o letních, případně dalších školních prázdninách se úplata poměrně sníží podle počtu dnů provozu MŠ, a to
v případě, že je MŠ uzavřena více než 5 pracovních dnů v měsíci.

4.1. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného
kalendářního měsíce. Platí se hotově proti podpisu v kanceláři
vedoucí ŠJ. V závažných případech může zákonný
zástupce dítěte dohodnout splatnost úplaty individuálně.

4.2. Sankce za neuhrazení úplaty vyplývají z § 35 odst. 1 odst. d/.
výše uvedeného zákona.

5.1. Děti cizinců mimo státy Evropské unie hradí náklady v plné výši.


Ve Velkém Ořechově dne 21. června 2016

 

Celou částku za školkovné uplatňuje jeden z rodičů formou daňové úlevy zpětně vždy v daňovém zúčtování kalendářního roku.

 


Mgr. Alena Maňásková
ředitelka školy

Omlouvání dětí

nemoc

Vážení rodiče,

V případě neplánované nepřítomnosti dítěte volejte do 7:15 hodin.

Mobil: 739 88 70 73
Pevná linka: 577 99 60 81

Více informací

Pro rodiče

 

Vážení rodiče, ve středu 13. prosince bude opět vzhledem k dalšímu přerušení dodávky elektřiny omezen provoz ve školce i školní jídelně. Důvodem je rozsáhlá porucha na vedení VN v oblasti Holomně, jejíž  odstranění bude trvat zřejmě celý den. Bude změněn jídelníček a pokusíme se přes noc nahřát  třídy, abychom vydrželi při teplotě cca 20 stupňů. Pokud máte možnost zařídit si pro své dítě jiný program, přivítáme to.
Děkujeme za pochopení situace.

Jídelníček

obed

Ve školní jídelně při MŠ se můžou stravovat i mimoškolní strávníci.Objednání obědu je nutné jeden den dopředu.

Školní jídelna také nabízí roznášku po Velkém Ořechově


Aktuální jidelníček

Kontakty

MŠ Velký  Ořechov

Velký Ořechov 27, 763 07

email: msorechov@msorechov.cz

Telefon: 577 99 60 81

Mobil: 739 88 70 73

pro hovory v pracovní dny od 6.15 do 16.00 hodin,
pro SMS – kdykoli

Šk. jídelna: 733 470 578

Mapa

Podrobné informace