Výběr školného

Mateřská škola Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské školeV souladu s ustanovením Zákona 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání a vyhláškou
č. 14 / 2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších
předpisů stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání
na období 1. 9. 2016 až 31. 8. 2017 takto:

1. 1. Základní částka úplaty za děti v I. ročníku MŠ, tj. děti, které
v období od 1. 9. daného kalendářního roku do 31. 8. roku násle-
dujícího dovršily nejvýše 4 roky věku, je 500,- / pětset /
Kč měsíčně.

1. 2. Základní částka úplaty za děti II. ročníku MŠ, tj. děti, které
v období od 1. 9. daného kalendářního roku do 31. 8. roku násle-
dujícího dovršily nejvýše 5 let věku, je 500,- / pětset/ Kč
měsíčně.

1. 3. Dětem ve III. / posledním / ročníku MŠ je předškolní vzdě-
vání poskytováno bezplatně, nejdéle však na období 12 měsíců.
Jedná se o děti, které v období od 1. 9. daného kalendářního roku
do 31. 8. roku následujícího dovršily nejvýše 6 let věku.
/§123, odst. 2 zákona č. 561/2004 sb. ve znění pozdějších předpisů./
Po vyčerpání délky 12 měsíců bezplatného vzdělávání činí
výše úplaty 500,- /pětset / Kč měsíčně.

2.1. Osvobozen od úplaty bude
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se
dávku pomoci v hmotné nouzi,
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud
tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči
z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu
péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,
pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy v terminu do 10. dne v příslušném měsíci.

3.1. V případě přerušení provozu MŠ o letních, případně dalších školních prázdninách se úplata poměrně sníží podle počtu dnů provozu MŠ, a to
v případě, že je MŠ uzavřena více než 5 pracovních dnů v měsíci.

4.1. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného
kalendářního měsíce. Platí se hotově proti podpisu v kanceláři
vedoucí ŠJ. V závažných případech může zákonný
zástupce dítěte dohodnout splatnost úplaty individuálně.

4.2. Sankce za neuhrazení úplaty vyplývají z § 35 odst. 1 odst. d/.
výše uvedeného zákona.

5.1. Děti cizinců mimo státy Evropské unie hradí náklady v plné výši.


Ve Velkém Ořechově dne 21. června 2016

 

Celou částku za školkovné uplatňuje jeden z rodičů formou daňové úlevy zpětně vždy v daňovém zúčtování kalendářního roku.

 


Mgr. Alena Maňásková
ředitelka školy

Omlouvání dětí

nemoc

Vážení rodiče,

V případě neplánované nepřítomnosti dítěte volejte do 7:15 hodin.

Mobil: 739 88 70 73 - třída Berušky a Broučci
Mobil: 605 195 946 – třída Včelek

Více informací

Pro rodiče

 

 

Zápis dětí do MŠ se koná ve středu 2. května od 8 do 16 hodin, kdy budou rodičům předány dokumenty k vyplňění. Bližší podrobnosti se dozvíte v oddíle  Kritéria k zápisu na tomto webu.

 

Jídelníček

obed

Ve školní jídelně při MŠ se můžou stravovat i mimoškolní strávníci.Objednání obědu je nutné jeden den dopředu.

Školní jídelna také nabízí roznášku po Velkém Ořechově


Aktuální jidelníček

Kontakty

MŠ Velký  Ořechov

Velký Ořechov 27, 763 07

emai: msorechov@msorechov.czmsmoms rechov@msorechov.c

Mobil: 739 88 70 73 pro I. třídu , 605195 946 pro III. třídu

pro hovory v pracovní dny od 6.15 do 16.00 hodin,
pro SMS – kdykoli

Šk. jídelna: 733 470 578

Mapa

Podrobné informace