Výběr školného

Mateřská škola Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace

 

 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Mateřská škola, jako právnická osoba zřízená obcí, se řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

1. Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019

a) Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku a je úplatou měsíční.

b) Nejvyšší možná úplata se stanoví jako 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce.

c) Od 1. 9. 2018 byla úplata stanovena na 600,- Kč.

2. Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15 dne příslušného kalendářního měsíce (tzn. úplata za září 2018 je splatná do 15. září 2018), pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. Úplata je hrazena hotově v kanceláři školní jídelny proti podpisu.

3. Bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy

3. 1 Bezúplatné vzdělávání v mateřské škole

Dle novely č. 178/2016 Sb. - § 123 školského zákona 561/2004 Sb. se vzdělávání poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

3. 2 Bezúplatné vzdělávání v mateřské škole dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami

a) Dle novely č. 178/2016 Sb. - § 123 školského zákona 561/2004 Sb. se vzdělávání poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

b) O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případech uvedených v § 27 odst. 5 a v případě dětí, žáků a studentů uvedených v § 16 odst. 9, rozhoduje ředitel školy nebo školského zařízení.

4. Snížení úplaty v době omezeného provozu

V případě přerušení provozu MŠ o letních, případně dalších školních prázdninách se úplata poměrně sníží podle počtu dnů provozu MŠ, a to v případě, že je MŠ uzavřena více než 5 pracovních dnů v měsíci.

5. Sankce za neuhrazení úplaty vyplývají z § 35 odst. 1 odst. d/. výše uvedeného zákona.

5.1 Děti cizinců mimo státy Evropské unie hradí náklady v plné výši.

Ve Velkém Ořechově dne 5. června 2018

Mgr. Alena Maňásková

ředitelka školy

Pozn. Celou částku za školkovné uplatňuje jeden ze zákonných zástupců formou daňové úlevy zpětně vždy v daňovém zúčtování kalendářního roku.

Omlouvání dětí

nemoc

Vážení rodiče,

V případě neplánované nepřítomnosti dítěte volejte do 7:15 hodin.

Mobil: 739 88 70 73 - třída Berušky a Broučci
Mobil: 605 195 946 – třída Včelek

Více informací

Pro rodiče

 

 

Každé pondělí od 4.března v 7,30 hodin odjíždíme do plavání. Děti se zdravotním omezením budou dopoledne ve třídě Berušek, jedna pí. učitelka s nimi zůstává v MŠ.

 

 

Jídelníček

obed

Ve školní jídelně při MŠ se můžou stravovat i mimoškolní strávníci.Objednání obědu je nutné jeden den dopředu.

Školní jídelna také nabízí roznášku po Velkém Ořechově


Aktuální jidelníček

Kontakty

@mmsorechov@msorechov.cz

Mobil: 739 887 073 pro I. a II. třídu , 605 195 946 pro III. třídu, ředitelka 728 365 022 - neslouží k omlouvání dětí!

pro hovory v pracovní dny od 6.15 do 16.00 hodin,
pro SMS – kdykoli

Šk. jídelna: 733 470 578

Mapa

Podrobné informace