Výběr školného

Mateřská škola Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Mateřská škola, jako právnická osoba zřízená obcí, se řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

1. Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020

  1. Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku a je úplatou měsíční.
  2. Nejvyšší možná úplata se stanoví jako 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce.
  3. Od 1. 9. 2019 byla úplata stanovena na 600,- Kč.

2. Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15 dne příslušného kalendářního měsíce (tzn. úplata za září 2019 je splatná do 15. září 2019), pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. Úplata je hrazena bezhotovostně příkazem k úhradě na účet školy 288982938/0300 s přiděleným variabilním symbolem. Ve výjimečných případech lze uhradit školné hotově v kanceláři ŠJ.

.

3.Bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy

3. 1    Bezúplatné vzdělávání v mateřské škole

Dle novely č. 178/2016 Sb. - § 123 školského zákona 561/2004 Sb. se vzdělávání poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

3. 2    Bezúplatné vzdělávání v mateřské škole dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami

a) Dle novely č. 178/2016 Sb. - § 123 školského zákona 561/2004 Sb. se vzdělávání poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

b) O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případech uvedených v § 27 odst. 5 a v případě dětí, žáků a studentů uvedených v § 16 odst. 9, rozhoduje ředitel školy nebo školského zařízení.

4. Snížení úplaty v době omezeného provozu

V případě přerušení provozu MŠ o letních, případně dalších školních prázdninách se úplata poměrně sníží podle počtu dnů provozu  MŠ, a to v případě, že je MŠ uzavřena více než 5 pracovních dnů v měsíci.

5. Sankce za neuhrazení úplaty vyplývají z § 35 odst. 1 odst. d/. výše uvedeného zákona.

5.1 Děti cizinců mimo státy Evropské unie hradí náklady v plné výši.

Ve Velkém Ořechově dne 17. června 20

                                                            Mgr. Alena Maňásková

                                                                       ředitelka školy

 

Pozn. Celou částku za školkovné uplatňuje jeden ze zákonných zástupců formou daňové úlevy zpětně vždy v daňovém zúčtování kalendářního roku.

Omlouvání dětí

nemoc

Vážení rodiče,

V případě neplánované nepřítomnosti dítěte volejte do 7:30 hodin.

Mobil: 739 88 70 73 - třída Berušky a Broučci
Mobil: 605 195 946 – třída Včelek

Více informací

Pro rodiče

Vážení rodiče,

po projednání se zřizovatelem rozhodla ředitelka o uzavření  mateřské školy z důvodu epidemiologické situace v souvislosti s nárůstem rozšířeni COVID 19 na  území ČR od pátku 13. března 2020. Potvrzení o uzavření MŠ k žádosti o ošetřovné pro zaměstnavatele bude vydávat pí. ředitelka nebo pí. zástupkyně v pracovních dnech od 8 do 12 hodin. Informace o délce uzavření upřesníme v pátek 20. března 2020. 

S platností od 11.3. 2020 do odvolání je zrušen plavecký výcvik z důvodu uzavření škol.

 

Sdělení rodičům dětí Mateřské školy Velký Ořechov

a žáků Základní školy Velký Ořechov.

Zastupitelstvo obce Velký Ořechov rozhodlo o poskytnutí příspěvku na stravné ve výši 25,- Kč na osobu a den pro děti a žáky s trvalým pobytem na území obce Velký Ořechov. Dle vyhlášky o školním stravování nelze poskytovat dotované žákovské obědy, pokud neprobíhá výuka ve škole. Školní jídelna proto nabízí možnost pro děti a žáky vyzvednout po dobu uzavření škol oběd za plnou cenu, která činí 75,- Kč,

z toho dítě nebo žák uhradí 50,- Kč a obec doplatí 25,- Kč. Jídlo si budete moci vyzvednout od 10,45 do 12 hodin do jídlonosičů, případně sníst v jídelně. Gramáž potravin bude dle porcí pro cizí strávníky, tedy pro dospělé.

Služba začne fungovat v pondělí 16. března a bude zajištěna po dobu uzavření škol.

Pokud máte zájem o tuto službu, lze si objednat oběd e-mailem na adrese

jidelna @msorechov.cz nebo telefonicky na 733 470 578 a to den předem nebo ráno do 7,15 hodin. Nelze se přihlásit prostřednictvím současného žákovského účtu, ten slouží pouze pro běžné žákovké stravování. Protože jde o mimořádnou situaci, jídlo nebude vydáváno přes čipy a stravné se bude platit hotově v kanceláři ŠJ.

Případné další dotazy zodpoví vedoucí ŠJ pí. Čagánková.

 

 

 

Jídelníček

obed

Ve školní jídelně při MŠ se můžou stravovat i mimoškolní strávníci.Objednání obědu je nutné jeden den dopředu.

Školní jídelna také nabízí roznášku po Velkém Ořechově


Aktuální jidelníček

Kontakty

@mmsorechov@msorechov.cz

Mobil: 739 887 073 pro I. a II. třídu , 605 195 946 pro III. třídu, ředitelka 728 365 022 - neslouží k omlouvání dětí!

pro hovory v pracovní dny od 6.15 do 17.00 hodin,
pro SMS – kdykoli

Šk. jídelna: 733 470 578

Mapa

Podrobné informace