Provozní řády

Zápis dětí

Zápis do MŠ : výdej přihlášek proběhne dne 5. května 2020 od 8 do 15,30 hodin. Ostatní viz směrnice k přijímání dětí v oddíle kriteria pro přijímání dětí

Omlouvání dětí

Pravidla pro omlouvání dětí:

Děti lze omluvit předem, osobně nebo telefonicky.

Nahlaste plánovanou délku nepřítomnosti dítěte. V případě neplánované nepřítomnosti dítěte volejte do 7,30 hodin.

Vzhledem k zaneprázdnění učitelek je pověřena přijímáním telefonických vzkazů i školnice pí.Gregorová .

Pokud Vaše záležitost nevyžaduje osobní rozhovor s pí. učitelkou, sdělte vzkaz pí. školnici.

Dítě ze školního stravování omlouvají rodiče na www.strava.cz s využitím svých přístupových údajů, které obdržíte u třídních učitelek, případně u vedení ŠJ..

Pravidla pro nahlašování dětí:

-------------------------------------------

Dítě po nemoci nebo s nepravidelnou docházkou hlaste den předem nebo v den příchodu do 7,30 hodin.

Také při změně délky pobytu v MŠ např. při střídání dopolední a celodenní docházky dítěte hlaste tyto změny den předem nebo ráno nejpozději do 7,30 hodin.

Děkujeme za pochopení.

Výběr školného

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Mateřská škola, jako právnická osoba zřízená obcí, se řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

1. Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024

  1. Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku a je úplatou měsíční.
  2. Nejvyšší možná úplata se stanoví jako 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce.
  3. Od 1. 9. 2020 byla úplata stanovena na 700,- Kč.

2. Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15 dne příslušného kalendářního měsíce (tzn. úplata za září 2023 je splatná do 15. září 2023), pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. Úplata je hrazena bezhotovostně příkazem k úhradě na účet školy 288982938/0300 s přiděleným variabilním symbolem. Ve výjimečných případech lze uhradit školné hotově v kanceláři ŠJ.

.

3.Bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy

3. 1    Bezúplatné vzdělávání v mateřské škole

Dle novely č. 178/2016 Sb. - § 123 školského zákona 561/2004 Sb. se vzdělávání poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

3. 2    Bezúplatné vzdělávání v mateřské škole dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami

a) Dle novely č. 178/2016 Sb. - § 123 školského zákona 561/2004 Sb. se vzdělávání poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

b) O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případech uvedených v § 27 odst. 5 a v případě dětí, žáků a studentů uvedených v § 16 odst. 9, rozhoduje ředitel školy nebo školského zařízení.

4. Snížení úplaty v době omezeného provozu

V případě přerušení provozu MŠ o letních, případně dalších školních prázdninách se úplata poměrně sníží podle počtu dnů provozu  MŠ, a to v případě, že je MŠ uzavřena více než 5 pracovních dnů v měsíci.

5. Sankce za neuhrazení úplaty vyplývají z § 35 odst. 1 odst. d/. výše uvedeného zákona.

5.1 Děti cizinců mimo státy Evropské unie hradí náklady v plné výši.

Ve Velkém Ořechově dne 13. června 2023

                                                            Mgr. Alena Maňásková

                                                                       ředitelka školy

 

Pozn. Celou částku za školkovné uplatňuje jeden ze zákonných zástupců formou daňové úlevy zpětně vždy v daňovém zúčtování kalendářního roku.

Omlouvání dětí

Vážení rodiče,

V případě neplánované nepřítomnosti dítěte volejte do 7:00 hodin. Stravování na daný den si musíte v systému strava.cz odhlásit sami, pí. učitelky nemají přístup do vašeho účtu.

Mobil: 739 88 70 73 - třída Berušky a Broučci
Mobil: 605 195 946 – třída Včelek

Pro rodiče

 

 

 

Fotografování tříd se koná v pátek 24. května od 8,30 hodin.

 

Výlet do Kovozoo ve Starém Městě uskutečníme ve středu 29.května. Odjezd v 8 hodin.

 

V úterý 4. června dopoledne proběhne oslava Dne dětí s výstoupením kouzelníka. 

 

 

 

Jídelníček

Ve školní jídelně při MŠ se můžou stravovat i mimoškolní strávníci.Objednání obědu je nutné jeden den dopředu.

Školní jídelna také nabízí roznášku po Velkém Ořechově. Jídelníček se zobrazí každému strávníkovi na jeho stravovacím účtu na www.strava.cz po zadání přihlašovacích údajů- Přihlášku ke stravovování lze obdržet v kanceláři ŠJ. V současné době nepřihlašujeme nové cizí strávníky, pouze děti, žáky a zaměstnance škol. Důvodem je naplnění kapacity jídelny.

Kontakty

email: 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

pro I. a II. třídu
Mobil: 739 887 073

pro III. třídu
605 195 946

ředitelka
728 365 022 - neslouží k omlouvání dětí!

pro hovory v pracovní dny od 5.45 do 16.45 hodin, pro SMS – kdykoli

Šk. jídelna: 733 470 578