Vzdělávací program

Kroužky

Aktivity nad rámec školního vzdělávacího programu

Kroužky pro předškoláky :
--------------------------------
Hra na zobcovou flétnu
1- 2 x týdně cca 30 min,/ čtvrtek v poledne /předpokladem je vlastní flétnička,
sešit na písničky.
Vede pí. učitelka Lenka Gregorová

Předškolní angličtina
1 x týdně / pondělí 13 - 14 hod. / - jde o osvojení základů mluvené
formy řeči, reakci na jednoduché anglické fráze, přiměřená slovní
zásoba v tématech : barvy, číslice 1 – 10, hračky, ovoce
a zelenina, rodina, zvířata, počasí, tělo., písničky, říkanky k tématu.
Vede pí. ředitelka Mgr. Alena Maňásková.

Folklorní a taneční kroužek - příprava veřejných vystoupení na akce v  MŠ i okolí, v obci: vítání občánků, besídky pro seniory, farní dny , Zlínský škrpálek  apod. 

Vede pí. ředitelka Maňásková a pí. učitelka Chaloupková

Pro všechny děti :
-----------------------
Od března 2020 začneme 1x týdně jezdit do předplavecké výuky v CPA Delfín Uherský Brod. Jde o 10 lekcí vytváření kladného vztahu dětí k vodě, hry s vodou, prvotní plavecké pohyby atd.
Předpokládaná cena 1200,- Kč za dítě včetně dopravy. náklady na učitele plavecké školy hradí mateřská škola.
Děti budou potřebovat plavky, velký ručník a dlouhovlasé děti plaveckou čepici.

Priority práce

Období 2012 - 2015

1. Kvalitní zpracování školního kurikula na základě požadavků Rámcového programu předškolního vzdělávání, zakomponování vyhovujících složek stávajících plánovacích materiálů do jeho struktury.

Termín : trvale.

Odpovídá : ředitelka MŠ, spoluodpovídají všechny učitelky.

Zajištění : - Kvalitní proškolení všech pedagogických pracovnic k RPPV, získávání nových zkušeností a poznatků.

Termín : trvale.

Odpovídá : ředitelka MŠ

Aplikace třídních vzdělávacích programů, vycházejících z kvalitní diagnostické práce a dobré znalosti svěřených dětí.

Termín : trvale.

Odpovídají : všechny učitelky.

Konkretizace obsahu výchovné práce ve třídách ze společně stanovených témat do třídních podtémat se zdůrazněním aspektů podpory zdraví.

Termín : trvalý úkol.

Odpovídají : všechny učitelky.

Zahájení předškolní výuky angličtiny v rámci národního projektu Jazyky hrou - angličtina

Termín : trvale.

Odpovídá : ředitelka.

2. Zajištění naplňování přirozených potřeb dítěte v souvislosti s vytvářením odpovídajícího prostředí pro děti a zainteresované osoby.

Termín : trvalý úkol pro všechny zaměstnance.

3. Výchova ke zdravému životnímu stylu – aplikace zásad, kompetencí a cílů podpory zdraví v MŠ .

Termín : trvalý úkol pro všechny pracovnice MŠ

Zajištění: prostřednictvím kvalitní, promyšlené práce všech pracovnic MŠ, zvyšováním odbornosti a erudovanosti učitelek, efektivně prováděná evaluace a autoevaluace.

4. Trvalá práce na sobě, rozvoj spolupráce s partnery MŠ.

Termín : soustavný úkol pro všechny pracovnice MŠ.

Zajištění :

-a/. Každoroční aktualizace plánu rozvoje pedagogických pracovnic.

Odpovídá : ředitelka MŠ

-b/. Aktivní spolupráce s rodiči.

Odpovídá : ředitelka MŠ

-c/. Spolupráce se zřizovatelem:

- periodické projednávání výsledků práce a potřeb školy s obcí.

- prezentace výsledků práce školy na veřejnosti

- získání dostatečných finančních zdrojů na provoz a údržbu MŠ.

Odpovídá : ředitelka MŠ.

- d/. Každoroční aktualizace plánu spolupráce se ZŠ Velký Ořechov.

Odpovídá : pověřená učitelka.

5. Usilovat o rekonstrukci budovy se zateplením, opravou fasády .

Termín : do r. 2015, ředitelka školy.

6. Výměna obkladů v umývárnách dětí .

Termín : do r. 2015, ředitelka

Spolupráce s obcí

Spolupráce s partnery – obcí a dalšími subjekty

---------------------------------------------------------------------------

- Propagovat MŠ jako pevnou součást obce v očích veřejnosti prostřednictvím spokojených dětí a rodičů.
Termín : trvalý úkol , všechny pracovnice.

- Důsledně prosazovat zájmy MŠ při jednání se zřizovatelem, zohledňovat prospěch dětí.
Termín : trvale , ředitelka MŠ.

- Využívat svých kompetencí ke zvyšování úrovně služeb rodičů, ke zkvalitnění materiálně-technického zabezpečení provozu.
Termín : trvale, ředitelka MŠ.

- Podílet se zajištění kulturního programu pro veřejné akce – vítání do života, besídka pro seniory aj.
Termín: dle potřeby : Maňásková, Chaloupková. Gregorová

- Využívat dle potřeby služeb pracovníka obce.
Termín : průběžně, ředitelka a starosta obce.

- Podílet se na každoročních prověrkách BOZP.
Termín : ředitelka , zástupce obce.

- Provádět výběr příspěvku rodičů na provoz MŠ.
Termín : 1x měsíčně, ředitelka MŠ.

- Zajišťovat napojení bezpečnostního systému
MŠ na pult centrální ochrany a soukromý byt ředitelky, případně jiné pracovnice.
Termín : denně, ředitelka, pověřená pracovnice.

- Udržovat úzký kontakt se starosty spádových obcí /Dobrkovice a Kelníky, Doubravy, Částkov /, a základě dohody zabezpečovat odvádění dětí k autobusovým linkám, kde si je přebírají rodiče či pověřené osoby.
Termín : podle potřeby, odpovídá ředitelka MŠ, a pí. Gregorová Renata a Turečková Naděžda.

- Spolupracovat se zubní lékařkou MUDr. Žákovskou při zabezpečení preventivních prohlídek chrupu dětí.
Termín : 2x ročně , zabezpečí : lékařka a ředitelka MŠ.

- Z obecní knihovny využívat průběžně literaturu dětskou i odbornou včetně periodik a naučné literatury pro mládež.
Termín : průběžně, všechny učitelky.

-Využívat místních společenských organizací k rozvoji poznání dětí - návštěva hasičské zbrojnice, vycházka ke krmelci, podle možnosti zapojovat rodiče- členy spolků - do akcí MŠ.
Termín : trvale, všechny učitelky.

- Plán spolupráce s místní ZŠ tvoří samostatnou přílohu.

Spolupráce s rodiči

Mámo, táto, přidejte se k nám !

Aneb na co se budeme těšit ve školním roce 2014 - 15 .

Září :

 • divadélko ve školce (ředitelka)
 • schůzka s rodiči (seznámení s koncepcí, plány akcí, organizačním řádem a školním řádem), všechny učitelky 13.9.
 • zahájení kurzu hry na flétnu u předškolních dětí dle zájmu, odpovídá Gregorová
 • zahájení kurzu Začínáme s angličtinou - předškoláci, dle zájmu, odpovídá Maňásková

Říjen:

 • pouštění draků společně s I. třídou ZŠ (Chaloupková)
 • podzimní čarování (všechny učitelky)

Listopad:

 • zájezd na představení Soukromé střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně (ředitelka)

Prosinec :

 • Mikulášská nadílka
 • Vystoupení na besídce pro seniory pro obce Velký Ořechov .
 • Vánoční besídka (všechny pracovnice)

Leden :

 • schůzka s rodiči s ukázkou práce s předškoláky (všechny)
 • divadélko v MŠ (ředitelka)
 • vycházka ke krmelci (Chaloupková, Jančaříková)
 • návštěva předškoláků v I. třídě ZŠ (Chaloupková)

Únor :

 • fašankový karneval (všechny učitelky)
 • sáňkování s I. třídou (Chaloupková)
 • zahájení předplavecké výchovy v CPA Delfín Uh. Brod (ředitelka)

Březen:

 • divadélko v MŠ (ŘŠ)
 • festival Zlínský škrpálek (Gregorová, Chaloupková)

Duben:

 • svátek čarodějnic (všechny)

Květen:

 • besídka pro maminky (všechny)

Červen :

 • dětský den Putování za pohádkou (všechny)
 • závodivý den s I. třídou (Chaloupková)
 • výletlodí po řece Moravě(všechny)
 • koncert žáku ZUŠ Morava ve školce
 • rozloučení s předškoláky (všechny)
 • nocování ve školce se stezkou odvahy (všechny)

 

Všechny pedagogické pracovnice jsou rodičům k dispozici k výchovným konzultacím, v průběhu ledna jsou pak plánovány rozhovory s rodiči, jejichž dětem doporučujeme vyšetření školní zralosti. Plán aktivit je předběžný a může být měněn či doplňován. Očekávány jsou návrhy, připomínky a pomoc z řad rodičů.

V případě atraktivní nabídky bude program doplňován o divadélka, koncerty a další zajímavé akce.

Kroužky pro předškoláky:

Hra na zobcovou flétnu – 1- 2 x týdně cca 30 min, předpokladem je vlastní flétnička, sešit na písničky. Vede Lenka Gregorová.

Předškolní angličtina - 1 x týdně 45 minut společně a individuálně v ranních a odpoledních činnostech - jde o osvojení základů mluvené formy řeči, reakci na jednoduché anglické fráze, přiměřená slovní zásoba v tématech : barvy, číslice 1 – 10, hračky, ovoce a zelenina, rodina, zvířata, počasí, tělo, písničky, říkanky k tématu. Vede Alena Maňásková

Pro všechny děti :

Od března 2015 začneme jezdit do předplavecké výuky v CPA Delfín Uherský Brod. Jde o 20 lekcí vytváření kladného vztahu dětí k vodě, hry s vodou, prvotní plavecké pohyby atd. Předpokládaná cena 1200,- Kč za dítě, přesně bude stanovena na základě ceny dopravy. Děti budou potřebovat plavky, velký ručník a dlouhovlasé děti plaveckou čepici.

Evaluace

Evaluace pomocí obecných cílů předškolního vzdělávání:

 • rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 • osvojení si základních hodnot, na nichž je postavena naše společnost
 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná bytost.

Kdykoli v průběhu dne si můžeme položit následující otázky a operativně korigovat své působení směrem k požadované kvalitě :

 1. Co se právě teď dítě učí ?
 2. S jakou hodnotou se setkává ?
 3. Jaký má právě teď dítě prostor pro samostatnost a
 4. možnost ovlivnit situaci, ve které se nachází ?

Přehled témat

OBSAH VÝCHOVNÉ PRÁCE

PŘEHLED SPOLEČNÝCH ŠKOLNÍCH TÉMAT S ČASOVOU DOTACÍ

 • Bumtarata na buben, bumtarata, kdo je ten? - 3 týdny
 • Hola děti, hola, roztočíme kola - 2 týdny
 • Jedna velká dýně kutálí se líně- 2 týdny
 • Podzim střásá zlaté listí, kominíček komín čistí - 3 týdny
 • Než zazvoní zvoneček - 4 týdny
 • Z okna zimu pozoruji, něco o ní namaluji... - 2 týdny
 • Zima je, zima je, cestička bílá je - 2 týdny
 • Ten dělá to a ten zas tohle - 2 týdny
 • Haló, pane karnevale! - 2 týdny
 • Každá ručka má prstíčky- 2 týdny
 • Volám tě, sluníčko, volám - 2 týdny
 • Na dvorečku - 2 týdny
 • Nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička 1 týden
 • Čárymáry fuk 1 týden
 • Já a moje rodina 2 týdny
 • Plete se nám velice, město a vesnice 1 týden
 • Země je kulatá a místa je tu dost 2 týdny
 • Svět na cestách 2 týdny.

V rámci společných témat si mohou učitelky stanovovat a doplňovat podtémata, časová dotace je doporučená. V případě potřeby lze témata pozměnit, doplnit či opakovat.

Vzdělávací program

Školní vzdělávací program ke stažení v .pdf

Omlouvání dětí

Vážení rodiče,

V případě neplánované nepřítomnosti dítěte volejte do 7:00 hodin. Stravování na daný den si musíte v systému strava.cz odhlásit sami, pí. učitelky nemají přístup do vašeho účtu.

Mobil: 739 88 70 73 - třída Berušky a Broučci
Mobil: 605 195 946 – třída Včelek

Pro rodiče

 

 

 

 

 

 

Letní uzavření MŠ : 22. 7. - 16. 8. 2024.

 

Jídelníček

Ve školní jídelně při MŠ se můžou stravovat i mimoškolní strávníci.Objednání obědu je nutné jeden den dopředu.

Školní jídelna také nabízí roznášku po Velkém Ořechově. Jídelníček se zobrazí každému strávníkovi na jeho stravovacím účtu na www.strava.cz po zadání přihlašovacích údajů- Přihlášku ke stravovování lze obdržet v kanceláři ŠJ. V současné době nepřihlašujeme nové cizí strávníky, pouze děti, žáky a zaměstnance škol. Důvodem je naplnění kapacity jídelny.

Kontakty

email: 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

pro I. a II. třídu
Mobil: 739 887 073

pro III. třídu
605 195 946

ředitelka
728 365 022 - neslouží k omlouvání dětí!

pro hovory v pracovní dny od 5.45 do 16.45 hodin, pro SMS – kdykoli

Šk. jídelna: 733 470 578