Vzdělávací program

Kroužky

Aktivity nad rámec školního vzdělávacího programu

Kroužky pro předškoláky :
--------------------------------
Hra na zobcovou flétnu
1- 2 x týdně cca 30 min,/ čtvrtek v poledne /předpokladem je vlastní flétnička,
sešit na písničky.
Vede pí. učitelka Lenka Gregorová

Předškolní angličtina
1 x týdně / pondělí 13 - 14 hod. / - jde o osvojení základů mluvené
formy řeči, reakci na jednoduché anglické fráze, přiměřená slovní
zásoba v tématech : barvy, číslice 1 – 10, hračky, ovoce
a zelenina, rodina, zvířata, počasí, tělo., písničky, říkanky k tématu.
Vede pí. ředitelka Mgr. Alena Maňásková.

Folklorní a taneční kroužek - příprava veřejných vystoupení na akce v  MŠ i okolí, v obci: vítání občánků, besídky pro seniory, farní dny , Zlínský škrpálek  apod. 

Vede pí. ředitelka Maňásková a pí. učitelka Chaloupková

Pro všechny děti :
-----------------------
Od března 2020 začneme 1x týdně jezdit do předplavecké výuky v CPA Delfín Uherský Brod. Jde o 10 lekcí vytváření kladného vztahu dětí k vodě, hry s vodou, prvotní plavecké pohyby atd.
Předpokládaná cena 1200,- Kč za dítě včetně dopravy. náklady na učitele plavecké školy hradí mateřská škola.
Děti budou potřebovat plavky, velký ručník a dlouhovlasé děti plaveckou čepici.

Priority práce

Období 2012 - 2015

1. Kvalitní zpracování školního kurikula na základě požadavků Rámcového programu předškolního vzdělávání, zakomponování vyhovujících složek stávajících plánovacích materiálů do jeho struktury.

Termín : trvale.

Odpovídá : ředitelka MŠ, spoluodpovídají všechny učitelky.

Zajištění : - Kvalitní proškolení všech pedagogických pracovnic k RPPV, získávání nových zkušeností a poznatků.

Termín : trvale.

Odpovídá : ředitelka MŠ

Aplikace třídních vzdělávacích programů, vycházejících z kvalitní diagnostické práce a dobré znalosti svěřených dětí.

Termín : trvale.

Odpovídají : všechny učitelky.

Konkretizace obsahu výchovné práce ve třídách ze společně stanovených témat do třídních podtémat se zdůrazněním aspektů podpory zdraví.

Termín : trvalý úkol.

Odpovídají : všechny učitelky.

Zahájení předškolní výuky angličtiny v rámci národního projektu Jazyky hrou - angličtina

Termín : trvale.

Odpovídá : ředitelka.

2. Zajištění naplňování přirozených potřeb dítěte v souvislosti s vytvářením odpovídajícího prostředí pro děti a zainteresované osoby.

Termín : trvalý úkol pro všechny zaměstnance.

3. Výchova ke zdravému životnímu stylu – aplikace zásad, kompetencí a cílů podpory zdraví v MŠ .

Termín : trvalý úkol pro všechny pracovnice MŠ

Zajištění: prostřednictvím kvalitní, promyšlené práce všech pracovnic MŠ, zvyšováním odbornosti a erudovanosti učitelek, efektivně prováděná evaluace a autoevaluace.

4. Trvalá práce na sobě, rozvoj spolupráce s partnery MŠ.

Termín : soustavný úkol pro všechny pracovnice MŠ.

Zajištění :

-a/. Každoroční aktualizace plánu rozvoje pedagogických pracovnic.

Odpovídá : ředitelka MŠ

-b/. Aktivní spolupráce s rodiči.

Odpovídá : ředitelka MŠ

-c/. Spolupráce se zřizovatelem:

- periodické projednávání výsledků práce a potřeb školy s obcí.

- prezentace výsledků práce školy na veřejnosti

- získání dostatečných finančních zdrojů na provoz a údržbu MŠ.

Odpovídá : ředitelka MŠ.

- d/. Každoroční aktualizace plánu spolupráce se ZŠ Velký Ořechov.

Odpovídá : pověřená učitelka.

5. Usilovat o rekonstrukci budovy se zateplením, opravou fasády .

Termín : do r. 2015, ředitelka školy.

6. Výměna obkladů v umývárnách dětí .

Termín : do r. 2015, ředitelka

Spolupráce s obcí

Spolupráce s partnery – obcí a dalšími subjekty

---------------------------------------------------------------------------

- Propagovat MŠ jako pevnou součást obce v očích veřejnosti prostřednictvím spokojených dětí a rodičů.
Termín : trvalý úkol , všechny pracovnice.

- Důsledně prosazovat zájmy MŠ při jednání se zřizovatelem, zohledňovat prospěch dětí.
Termín : trvale , ředitelka MŠ.

- Využívat svých kompetencí ke zvyšování úrovně služeb rodičů, ke zkvalitnění materiálně-technického zabezpečení provozu.
Termín : trvale, ředitelka MŠ.

- Podílet se zajištění kulturního programu pro veřejné akce – vítání do života, besídka pro seniory aj.
Termín: dle potřeby : Maňásková, Chaloupková. Gregorová

- Využívat dle potřeby služeb pracovníka obce.
Termín : průběžně, ředitelka a starosta obce.

- Podílet se na každoročních prověrkách BOZP.
Termín : ředitelka , zástupce obce.

- Provádět výběr příspěvku rodičů na provoz MŠ.
Termín : 1x měsíčně, ředitelka MŠ.

- Zajišťovat napojení bezpečnostního systému
MŠ na pult centrální ochrany a soukromý byt ředitelky, případně jiné pracovnice.
Termín : denně, ředitelka, pověřená pracovnice.

- Udržovat úzký kontakt se starosty spádových obcí /Dobrkovice a Kelníky, Doubravy, Částkov /, a základě dohody zabezpečovat odvádění dětí k autobusovým linkám, kde si je přebírají rodiče či pověřené osoby.
Termín : podle potřeby, odpovídá ředitelka MŠ, a pí. Gregorová Renata a Turečková Naděžda.

- Spolupracovat se zubní lékařkou MUDr. Žákovskou při zabezpečení preventivních prohlídek chrupu dětí.
Termín : 2x ročně , zabezpečí : lékařka a ředitelka MŠ.

- Z obecní knihovny využívat průběžně literaturu dětskou i odbornou včetně periodik a naučné literatury pro mládež.
Termín : průběžně, všechny učitelky.

-Využívat místních společenských organizací k rozvoji poznání dětí - návštěva hasičské zbrojnice, vycházka ke krmelci, podle možnosti zapojovat rodiče- členy spolků - do akcí MŠ.
Termín : trvale, všechny učitelky.

- Plán spolupráce s místní ZŠ tvoří samostatnou přílohu.

Spolupráce s rodiči

Mámo, táto, přidejte se k nám !

Aneb na co se budeme těšit ve školním roce 2014 - 15 .

Září :

 • divadélko ve školce (ředitelka)
 • schůzka s rodiči (seznámení s koncepcí, plány akcí, organizačním řádem a školním řádem), všechny učitelky 13.9.
 • zahájení kurzu hry na flétnu u předškolních dětí dle zájmu, odpovídá Gregorová
 • zahájení kurzu Začínáme s angličtinou - předškoláci, dle zájmu, odpovídá Maňásková

Říjen:

 • pouštění draků společně s I. třídou ZŠ (Chaloupková)
 • podzimní čarování (všechny učitelky)

Listopad:

 • zájezd na představení Soukromé střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně (ředitelka)

Prosinec :

 • Mikulášská nadílka
 • Vystoupení na besídce pro seniory pro obce Velký Ořechov .
 • Vánoční besídka (všechny pracovnice)

Leden :

 • schůzka s rodiči s ukázkou práce s předškoláky (všechny)
 • divadélko v MŠ (ředitelka)
 • vycházka ke krmelci (Chaloupková, Jančaříková)
 • návštěva předškoláků v I. třídě ZŠ (Chaloupková)

Únor :

 • fašankový karneval (všechny učitelky)
 • sáňkování s I. třídou (Chaloupková)
 • zahájení předplavecké výchovy v CPA Delfín Uh. Brod (ředitelka)

Březen:

 • divadélko v MŠ (ŘŠ)
 • festival Zlínský škrpálek (Gregorová, Chaloupková)

Duben:

 • svátek čarodějnic (všechny)

Květen:

 • besídka pro maminky (všechny)

Červen :

 • dětský den Putování za pohádkou (všechny)
 • závodivý den s I. třídou (Chaloupková)
 • výletlodí po řece Moravě(všechny)
 • koncert žáku ZUŠ Morava ve školce
 • rozloučení s předškoláky (všechny)
 • nocování ve školce se stezkou odvahy (všechny)

 

Všechny pedagogické pracovnice jsou rodičům k dispozici k výchovným konzultacím, v průběhu ledna jsou pak plánovány rozhovory s rodiči, jejichž dětem doporučujeme vyšetření školní zralosti. Plán aktivit je předběžný a může být měněn či doplňován. Očekávány jsou návrhy, připomínky a pomoc z řad rodičů.

V případě atraktivní nabídky bude program doplňován o divadélka, koncerty a další zajímavé akce.

Kroužky pro předškoláky:

Hra na zobcovou flétnu – 1- 2 x týdně cca 30 min, předpokladem je vlastní flétnička, sešit na písničky. Vede Lenka Gregorová.

Předškolní angličtina - 1 x týdně 45 minut společně a individuálně v ranních a odpoledních činnostech - jde o osvojení základů mluvené formy řeči, reakci na jednoduché anglické fráze, přiměřená slovní zásoba v tématech : barvy, číslice 1 – 10, hračky, ovoce a zelenina, rodina, zvířata, počasí, tělo, písničky, říkanky k tématu. Vede Alena Maňásková

Pro všechny děti :

Od března 2015 začneme jezdit do předplavecké výuky v CPA Delfín Uherský Brod. Jde o 20 lekcí vytváření kladného vztahu dětí k vodě, hry s vodou, prvotní plavecké pohyby atd. Předpokládaná cena 1200,- Kč za dítě, přesně bude stanovena na základě ceny dopravy. Děti budou potřebovat plavky, velký ručník a dlouhovlasé děti plaveckou čepici.

Evaluace

Evaluace pomocí obecných cílů předškolního vzdělávání:

 • rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 • osvojení si základních hodnot, na nichž je postavena naše společnost
 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná bytost.

Kdykoli v průběhu dne si můžeme položit následující otázky a operativně korigovat své působení směrem k požadované kvalitě :

 1. Co se právě teď dítě učí ?
 2. S jakou hodnotou se setkává ?
 3. Jaký má právě teď dítě prostor pro samostatnost a
 4. možnost ovlivnit situaci, ve které se nachází ?

Přehled témat

OBSAH VÝCHOVNÉ PRÁCE

PŘEHLED SPOLEČNÝCH ŠKOLNÍCH TÉMAT S ČASOVOU DOTACÍ

 • Bumtarata na buben, bumtarata, kdo je ten? - 3 týdny
 • Hola děti, hola, roztočíme kola - 2 týdny
 • Jedna velká dýně kutálí se líně- 2 týdny
 • Podzim střásá zlaté listí, kominíček komín čistí - 3 týdny
 • Než zazvoní zvoneček - 4 týdny
 • Z okna zimu pozoruji, něco o ní namaluji... - 2 týdny
 • Zima je, zima je, cestička bílá je - 2 týdny
 • Ten dělá to a ten zas tohle - 2 týdny
 • Haló, pane karnevale! - 2 týdny
 • Každá ručka má prstíčky- 2 týdny
 • Volám tě, sluníčko, volám - 2 týdny
 • Na dvorečku - 2 týdny
 • Nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička 1 týden
 • Čárymáry fuk 1 týden
 • Já a moje rodina 2 týdny
 • Plete se nám velice, město a vesnice 1 týden
 • Země je kulatá a místa je tu dost 2 týdny
 • Svět na cestách 2 týdny.

V rámci společných témat si mohou učitelky stanovovat a doplňovat podtémata, časová dotace je doporučená. V případě potřeby lze témata pozměnit, doplnit či opakovat.

Vzdělávací program

Školní vzdělávací program ke stažení v .pdf

Zobrazit

Omlouvání dětí

Vážení rodiče,

V případě neplánované nepřítomnosti dítěte volejte do 7:00 hodin. Stravování na daný den si musíte v systému strava.cz odhlásit sami, pí. učitelky nemají přístup do vašeho účtu.

Mobil: 739 88 70 73 - třída Berušky a Broučci
Mobil: 605 195 946 – třída Včelek

Pro rodiče

   Zápis do mateřské školy

 

Jídelníček

Ve školní jídelně při MŠ se můžou stravovat i mimoškolní strávníci.Objednání obědu je nutné jeden den dopředu.

Školní jídelna také nabízí roznášku po Velkém Ořechově

Kontakty

email: 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

pro I. a II. třídu
Mobil: 739 887 073

pro III. třídu
605 195 946

ředitelka
728 365 022 - neslouží k omlouvání dětí!

pro hovory v pracovní dny od 6.00 do 17.00 hodin, pro SMS – kdykoli

Šk. jídelna: 733 470 578