Provozní řád jídelny

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI MŠ VELKÝ OŘECHOV

I. Údaje o zařízení
Školské zařízení:
Mateřská škola Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace
Adresa:
Velký Ořechov 27
763 07 Velký Ořechov

Ředitelka školy a statutární zástupce: Mgr. Alena Maňásková
Vedoucí školní jídelny: Čagánková Lada
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tel : 733 470 578

II. Úvodní ustanovení
1) Vnitřní řád ŠJ je souborem pravidel a opatření spojených s provozem ŠJ určené ke stravování žáků, dětí, zaměstnanců škol a ostatních /cizích/ strávníků.
2) Vnitřní řád ŠJ je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve ŠJ, v případě nezletilých žáků a dětí i pro jejich zákonné zástupce.
3) Vnitřní řád ŠJ je zpracován v souladu s platnou legislativou:
• Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
• Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
• Vyhláška č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
Vyhláška č.85/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích
4) Žák základní školy má právo v době přítomnosti ve škole denně odebrat jeden oběd. Děti MŠ mají právo odebrat jeden oběd a dvě doplňková jídla (přesnídávka a svačinka) denně.
5) ŠJ zajišťuje rovněž stravu pro:
vlastní zaměstnance
zaměstnance Základní školy Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvkové organizace
cizí strávníky

III. Provoz

Školní jídelna je v provozu v pracovních dnech
Provozní doba
7.00 - 8.15 přesnídávka
9.30 ovocná přesnídávka
11.30 oběd
14.15 odpolední svačina
Pití je k dispozici průběžně po celý den.

Provozní doba ve ŠJ Velký Ořechov
11:25  -13:25hod výdej jídel žákům a zaměstnancům školy na jídelně
Po celou dobu výdeje je k dispozici pití, /slazený nápoj a voda/.

IV. Práva a povinnosti strávníků a pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci

1) Ve školní jídelně platí Školní řád Základní školy Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace a Mateřské školy Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace.
2) Strávník je seznámen s Vnitřním řádem školní jídelny Velký Ořechov, který je k dispozici na vývěsce školní jídelny a na webových stránkách škol, a řídí se jím.
3) Strávník má k dispozici jídelní lístek a to na dobu jednoho týdne dopředu.
4) Vydaná strava je určena ke konzumaci v jídelně. Strávníci dodržují stanovenou dobu výdeje.
5) Jsou povinni řídit se pokyny pedagogického doprovodu, vedoucí ŠJ a dalších zaměstnanců jídelny.
6) Při příchodu se staví do řady v pořadí jakém přišli. Dospělí strávníci mohou využít přednostního výdeje stravy z důvodů plnění dalších pracovních povinností.

7) Strávníci ZŠ a zaměstnanci škol se prokazují u výdejního okénka čipem na čtečku, která zobrazí objednaný oběd.
8) Strávníci jsou povinni se chovat ve školní jídelně ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly k dospělým i ostatním strávníkům.
9) Každý úraz oznámí poškozený nebo svědek neprodleně doprovázejícímu pedagogovi a vedoucí ŠJ. V případě potřeby použijí lékárničku ze ŠJ a v případě nutnosti dohodnou s vedením školy sepsání záznamu o školním úrazu.
10) Do školní jídelny nemají přístup ti, kteří se zde nestravují. Výjimku tvoří pedagogičtí pracovníci doprovázející žáky ZŠ.
11) Po skončení oběda jsou strávníci povinni odnést použité nádobí na určené místo, odkládací okénko a vytřídit jej.
12) Strávníci, případně jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny. Škody na majetku se řeší individuálně se zákonným zástupcem dítěte.

V. Úplata za školní stravování

1) Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze k vyhlášce č.107/2005 Sb., o školním stravování.
2) Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin žáků, do kterých jsou žáci zařazováni na dobu školního roku od 1.9. – 31.8. ve kterém dosahují určeného věku.
3) Čipy se kupují za 150,- Kč v kanceláři ŠJ ráno do půl 8, při ztrátě čipu je nutno si koupit nový, za 150,- Kč.
Při ukončení stravování lze nepoškozený čip odkoupit zpětně.
4) Platba stravného se provádí inkasem, převodem z účtu, nebo hotově v kanceláři školní jídelny.
VI. Úhrada za závodní stravování
Sazba stravného vychází z finančních limitů na nákup potravin ve vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, z §2,3, vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stavování a jejich úhradě. Oběd zaměstnancům nenáleží v době čerpání dovolené a při pracovní neschopnosti.

VII. Jídelní lístek a alergeny v potravinách

1) Jídelní lístek sestavuje hlavní kuchařka společně s vedoucí ŠJ.
2) Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnce v jídelně, na chodbách MŠ a na internetových stránkách MŠ a ZŠ Velký Ořechov a při objednávání stravy na internetových stránkách www.strava.cz
3) Jídelní lístek včetně alergenů může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situace apod.
4) Informaci o alergenech obsažených v pokrmech, poskytne na vyžádání kuchařka nebo vedoucí ŠJ.

VIII. Vlastní organizace stravování a konzumace jídla na jídelně

1) Stráníkům je vydáváno kompletní jídlo (oběd) skládající se z polévky, hlavního chodu, podle možnosti a vhodnosti i salát, kompot, ovoce nebo dezert.
2) Všechny součásti jídla jsou na stolní nádobí nabírány a nalévány pracovníky ŠJ, s výjimkou nápoje, který je volně k dispozici.
3) Polévku a veškeré přílohy si může žák na požádání přídat.
4) Jídlo a nápoje strávníci konzumují u stolu zásadně vsedě, dbají na kulturu stolování, dodržují hygienická pravidla. Je zakázáno vynášet inventář, jako jsou talíře, příbory, sklenice z prostoru jídelny.
5) Jídla podávána v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách ŠJ podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, §2, odst.7). Na základě §4, odst.9) vyhlášky č. 107/2015 Sb., o školním stravování, je povoleno strávníkovi v první den neplánované nepřítomnosti – nemoci, úrazu, odebrat jídlo do jídlonosiče.
6) Druhý a další dny nepřítomnosti ve škole nejsou považovány za pobyt žáka ve škole, a proto žák nemá nárok na zvýhodněné stravování.
7) Pokud strávník odebírá stravu do jídlonosiče, musí tento předkládat vždy čistý. Do špatně umytých jídlonosičů nebude jídlo vydáno.
8) Doprovázející pedagogičtí pracovníci zajistí odložení aktovek a oděvů na vyhrazené místo. Za ztrátu a poškození cenných věcí strávníků školní jídelna nezodpovídá.
9) Dohled nad nezletilými žáky na jídelně zajišťuje vedoucí ŠJ.

IX. Závěrečná ustanovení

1) Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality jídel, technických a hygienických závad provozu ŠJ řeší vedoucí ŠJ nebo hlavní kuchařka.
2) S vnitřním řádem ŠJ jsou strávníci a v případě žáků i jejich zákonní zástupci seznámení zveřejněním Vnitřního řádu ŠJ na nástěnce v jídelně, na webových stránkách MŠ a ZŠ.
3) Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto Vnitřním řádu ŠJ.
4) Vnitřní řád nabývá účinnosti dne 1. 10. 2022.

 

Mateřská škola Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace
Kategorie stravovaných ve ŠJ při MŠ Velký Ořechov
Dodatek k vnitřnímu řádu školní jídelny ke dni

1.11.2023
M Š - 3 – 6 let
Přesnídávka 12,- Kč
Oběd a pitný režim 29,- Kč
svačinka 11,- Kč
_________________________________________________________
celkem 52,- kč


M Š - 7 – 10 let
přesnídávka 12,- Kč
oběd 32,- Kč
svačinka 11,- Kč
celkem 55,- Kč


Zaměstnanci MŠ 51,- Kč


Z Š - 7 – 10 let 32,- Kč
11 – 14 let 34,- Kč
15 let 36,- Kč


Zaměstnanci ZŠ - potraviny 51,- Kč
provozní náklady 11,- Kč
osobní náklady 35,- Kč
---------------------------------
celkem 97 ,- Kč


Mimoškolní strávníci - potraviny 51,- Kč
provozní náklady 11,- Kč
osobní náklady 35,- Kč
zisk 3,- Kč
celkem 100,- Kč

Mimoškolní s donáškou celkem /100,- + 10,-/ = 110,- Kč

Vedoucí školní jídelny : Čagánková Lada
telefon :733 470 578 e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ředitelka školy: Mgr. Alena Maňásková
telefon: 728 365 022 …………………………….

Omlouvání dětí

Vážení rodiče,

V případě neplánované nepřítomnosti dítěte volejte do 7:00 hodin. Stravování na daný den si musíte v systému strava.cz odhlásit sami, pí. učitelky nemají přístup do vašeho účtu.

Mobil: 739 88 70 73 - třída Berušky a Broučci
Mobil: 605 195 946 – třída Včelek

Pro rodiče

 

 

 

 

 

 

Letní uzavření MŠ : 22. 7. - 16. 8. 2024.

 

Jídelníček

Ve školní jídelně při MŠ se můžou stravovat i mimoškolní strávníci.Objednání obědu je nutné jeden den dopředu.

Školní jídelna také nabízí roznášku po Velkém Ořechově. Jídelníček se zobrazí každému strávníkovi na jeho stravovacím účtu na www.strava.cz po zadání přihlašovacích údajů- Přihlášku ke stravovování lze obdržet v kanceláři ŠJ. V současné době nepřihlašujeme nové cizí strávníky, pouze děti, žáky a zaměstnance škol. Důvodem je naplnění kapacity jídelny.

Kontakty

email: 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

pro I. a II. třídu
Mobil: 739 887 073

pro III. třídu
605 195 946

ředitelka
728 365 022 - neslouží k omlouvání dětí!

pro hovory v pracovní dny od 5.45 do 16.45 hodin, pro SMS – kdykoli

Šk. jídelna: 733 470 578